Statut Fundacji

Statut Fundacji Know-how

Fundacja wspierania edukacji szkolnej i kształcenia inżynierskiego - Know-how

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
 1. Fundacja wspierania edukacji szkolnej i kształcenia inżynierskiego - Know-how została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Agaty Dzienis-Węglewskiej, w Legionowie, przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego numer 29, repetytorium A numer 1711/2017.
 2. Fundacja posługuje się nazwą skróconą “Fundacja Know-how”.
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o fundacjach oraz niniejszego Statutu.
 4. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
 1. Siedzibą Fundacji jest Legionowo.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 3. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem RP.
§3
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. edukacji oraz Starosta Powiatu Legionowskiego.
§4
 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację.
 2. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
§5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, dyplomy, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się̨ do realizacji celów Fundacji, oraz osobom uczestniczącym w realizowanych projektach według potrzeb.

§6

Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność gospodarczą na zasadach obowiązujących w przepisach oraz zasadach niniejszego statutu.

Fundacja jest organizacją non profit. Wszelkie opłaty będa w 100% przeznaczone do realizacji celów statutowych.

 1. Fundacja opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej osób związanych bezpośrednio i pośrednio z działalnością Fundacji.
 2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników.
 3. Osobom wchodzącym w skład statutowych organów Fundacji , przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.
§7

Fundacja może tworzyć oddziały oraz przedstawicielstwa na terenie całej RP oraz za granicą.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§8

Celem Fundacji jest:

 1. Realizowanie zadań z zakresu edukacji poza formalnej w szczególności organizowanie szkoleń i korepetycji uzupełniających wiedzę.
 2. Promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem, a także osób mieszkających na terenach wiejskich i zagrożonych wykluczeniem zawodowym poprzez szkolenie i podnoszenie ich kompetencji.
 3. Promocja nauki i dostępu do wiedzy ogólnej szczególnie wśród dzieci młodzieży i osób w wieku 50+.
 4. Podnoszenie standardów jakości życia w grupie docelowej w szczególności dzieci i młodzież.
§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Udzielanie pomocy osobom fizycznym polegającą na wszelkich działaniach ułatwiających dostępu do wiedzy.
 2. Udzielanie pomocy podmiotom związanym z edukacją w szczególności placówkom edukacyjnym.
 3. Prowadzenie poradnictwa i usług szkoleniowych.
 4. Działalność edukacyjną poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów, targów, konferencji i seminariów oraz innych eventów.
 5. Działalność wydawniczą w szczególności publikowanie artykułów, recenzji, broszur, folderów, e-kursów i webinariów.
 6. Działalność badawczą w szczególności przeprowadzanie analiz i ekspertyz i mentoring.
 7. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi w zakresie celów realizowanych przez Fundację.
§10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z innymi osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, organami samorządowymi i rządowymi, publicznymi i prywatnymi jednostkami naukowymi, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i zagranicą prowadzącymi działalność zbieżną z jego celami.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§11

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 1000zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

§12

Dochody fundacji mogą pochodzić z:

dotacji, darowizn, świadczeń fundatora, spadków, zapisów, subwencji, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, z majątku ruchomego i nieruchomego, dochodów z działalności statutowej.

§ 13

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 15

Władzami Fundacji są: Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 16
 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 osób powoływanych na czas nieokreślony.
 2. W skład pierwszego Zarządu wchodzą Fundatorzy.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
  • śmierci Członka Zarządu,
  • odwołanie Członka Zarządu przez Fundatorów.
 4. Członek Zarządu może być zatrudniony w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 5. Zarząd Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 6. Pełnienie funkcji Prezesa Zarządu ustaje na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
  • śmierci Prezesa Zarządu,
  • odwołania przez Zarząd.
§ 17
 1. Zarząd kieruje działalnością̨ Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  • kierowanie bieżącą działalnością ̨ Fundacji,
  • realizacja celów statutowych,
  • sporządzanie planów pracy i budżetu,
  • sprawowanie Zarządu nad majątkiem Fundacji,
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  • uchwalanie i nowelizacje statutu,
  • powoływanie nowych członków Zarządu,
  • decyzja o połączeniu i likwidacji Fundacji.
§ 18
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają̨ się̨ w miarę̨ potrzeb, nie rzadziej jednak niż̇ raz na pół roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje co najmniej jeden z członków Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać́ poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą̨ uchwał zwykłą większością ̨ osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią̨ inaczej.
§ 19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składane są̨ przez Prezesa Zarządu lub członka Zarządu Fundacji działających samodzielnie.

Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 20

Po zarejestrowaniu Fundacji statut może zostać zmieniony na wniosek Fundatorów.

§ 21
 1. Fundacja może się̨ połączyć́ z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmują Fundatorzy.
§ 22
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się̨ jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Edukacji.
 3. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą̨ zostać́ przeznaczone mocą ̨ uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.